full screen background image

Резерват “Църна река”

     “Църна река” е обявен за резерват през 1980 г. Разположен в Осоговската планина в землището на село Сажденик. Обхваща представителна екосистема от естествени букови гори в горното течение на Църна река по нейния десен бряг. Площта му е 197 хектара, от които 190 хектара са букова гора, а останалата част са поляни. Средната надморска височина е 1400 - 1700 м. Буковата гора е със северно изложение като преобладават стръмни терени. Възрастта на дърветата е около 130 години, а височината им - около 30 метра.

 

     В резервата освен чисти букови гори се срещат единични индивиди бял бор, сибирска хвойна, черна елша, върба, явор, слива и др. Тревните видове са представени от лазаркинята, власатката, светликата, горският здравец и орловата папрат. За откритите и обезлесени места твърде характерен е горския зановец.

 

     Тук се срещат много защитени от закона птици като малкият креслив орел, червената каня, забулената сова, зеленият и пъстрият кълвач, дроздът осояд, белоопашат мишелов, сокол скитник, скален орел и жълтоклюна алпийска гарга. Сред другите видове представители на животинското царство са видра, европейски вълк, рис, сухоземни костенурки, алпийски тритон, слепокът, медянката и усойницата, а от земноводните се среща жабата дървесница. В реките виреят множество видове риби сред които са балкански щипок, горчивка, мряна и пъстърва.

 

     Намира се на около 30 км от Кюстендил.Вижте по-голяма карта


Знаете ли че:

  • първият български издател на печатни произведения Яков Крайков е роден в Кюстендилско.
  • Прокопиевата къща е най-старата запазена възрожденска къща в Кюстендил.
  • През периода 1371-1395 Кюстендил е бил столица на Велбъждското деспотство.